Ceri Rees

Rheolwr cyfarwyddwr a sylfaenwr Ceri Rees, Grad IOSH, ACIEH
Mae Ceri wedi bod yn rhan o iechyd a diogelwch ers 1997, yn wreiddiol fel cynrychiolydd diogelwch undeb llafur gyda Unison yng nghyngor dinas a sir Abertawe, cyn dilyn y llwybr traddodiadol drwy ddod yn gynghorydd iechyd a diogelwch corfforaethol gyda chyngor sir Ceredigion yn 2002. Mae Ceri yn dal statws Grad IOSH yn gyfoes ac yn gweithio tuag at ddod yn aelod siartredig o IOSH yn y dyfodol agos. Yn ychwanegol i hyn, mae Ceri yn aelod gweithredol o’r grŵp diogelwch galwedigaethol y Abertawe a gorllewin Cymru, ac yn eistedd ar eu pwyllgor gwaith, lle mae’n dal y safle cyfoes o Swyddog Cyhoeddusrwydd.
Tra yn y cyngor sir Ceredigion, roedd Ceri yn cymryd rhan weithredol yn: hyfforddi staff ar draws pob lefel o’r awdurdod, cyflwyno proses asesiad risg cadarn a chyflwyno systemau gweithio diogel; roedd yr ymyriadau yma wedi helpu i leihau’r nifer o anafiadau yn y gweithle ar draws y cyngor yn sylweddol gan arwain at gyngor sir Ceredigion yn ennill tystysgrif diogelwch yn 2013, ar gyfer grwpiau galwedigaethol  yn Abertawe a gorllewin Cymru.
Cyn mynd mewn i’r alwedigaeth iechyd a diogelwch gwaeth Ceri weithio yn beirianneg sifil gan ennill profiad yn dylunio ac adeiladu strwythurau, pontydd a prif ffyrdd, cyn arbenigo yn rheolaeth traffig, llwybrau diogel i ysgolion, cynlluniad arwyddion a chynhaliaeth (defnydd o becynnau AutoCAD ac AutoSign). Roedd yr holl waith yma wedi cael ei wneud i safonau sicrwydd ansawdd ISO BS 9001.
Tra yng ngholeg gwaeth Ceri weithio rhan amser yn mân-werthu a lletygarwch; ers gadael coleg mae wedi gweithio yn lletygarwch, gweinyddiaeth, wedi bod yn weithiwr ieuenctid, gyrrwr cerbyd trwyddedig yn Hackney ac yn beirianneg sifil (dylunio ac adeiladu), cyn dod yn weithiwr iechyd a diogelwch llawn amser yn 2002. Roedd pob un o’r gweithleoedd (gan gynnwys swydd danfon papurau newydd boreol, yn y noson ac ar Ddydd Sul wrth astudio yn yr ysgol) wedi darparu Ceri gyda chyfoeth o brofiad gwerthfawr yn y gweithle a gwybodaeth i ddefnyddio wrth ddatrys problemau yn y gweithle mewn diwydiannau amrywiol.
Yn ystod ei 25 mlynedd yn y sector preifat, delir Ceri sawl swydd o fewn Unison: Dirprwy Gynrychiolydd Uwch, Is-gadeirydd y gangen, Swyddog Cydraddoldeb, a Swyddog i’r Anabl o fewn y gangen. Fel Swyddog i’r Anabl, gwnaeth Ceri amlygu materion o anableddau anweledig a dod yn gymwys i gynnal asesiadau dyslecsia ar gyfer oedolion yn y gweithle, mentora pobl ag
anawsterau dysgu, herio gallu a thaliadau disgyblu, datblygu addasiadau syml i roi cymorth i unigolion cadw eu swyddi gan arbed ei gyflogwr swm sylweddol o arian; gan godi proffil dyslecsia ac anawsterau dysgu penodol eraill.
Yn ei hamser rhydd, mae Ceri yn mwynhau coginio ar gyfer ffrindiau a’i theulu, ac mae ganddo ddiddordeb brwd yn nhechnolegau newydd, ffotograffiaeth, cerddoriaeth a rygbi’r undeb. Mae Ceri hefyd yn cymryd rhan weithredol yn rhediad AFC Glais, clwb pêl-droed iau a ffurfiwyd yn ddiweddar (2011), lle ei fod yn gyson yn y gegin yn paratoi bwyd ar ôl y gêm i’r chwaraewyr, swyddogion a chefnogwyr; yn flaenorol swyddog cyhoeddusrwydd y clwb, mae Ceri ar hyn o bryd yn dal y swydd o Is-gadeirydd ac yn aelod cymorth cyntaf cymeradwy ar gyfer tîm dan 15 ei fab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>